Snail Detail 

           

                                                    

                       

Daryl J. Ashton 2009